Hướng dẫn chức năng tạo Bộ hàng hóa

Xuất phát từ nhu cầu: Thường xuyên bán cho khách hàng là một Bộ hàng hóa gồm nhiều loại hàng hóa. Theo cách thông thường gõ (hoặc quét mã vạch) nhiều loại hàng hóa khác nhau. Điều đó, khiến cho thao tác chậm, nhiều thao tác (có thể gây sai sót). Nhu cầu: làm sao cho nhập liệu đơn giản, nhanh chóng hơn.


Chức năng: Tạo ra một Bộ hàng hóa trong đó gồm nhiều hàng hóa. Ví dụ: Tạo ra: Bộ hàng hóa A gồm chi tiết: món A1, món A2, món A3 ... với mỗi loại có số lượng khác nhau theo nhu cầu.

Các sử dụng chức năng này trong phần mềm Dân Trí Soft.

Bước 1: Khai báo danh mục Bộ hàng hóa cho phù hợp

+ Đầu tiên, ta nên Phân nhóm hàng hóa với một nhóm tên là Bộ hàng hóa (bohanghoa)

Khi Thêm thông tin hàng hóa; check chọn Là mã bộ; ta nhập Mã hàng hóa là mã của bộ hàng hóa, Tên hàng hóa là tên của bộ hàng hóa (vd: bộ hàng hóa A); ĐVT là Bộ. Sau đó, vào tab Danh sách mã con, dưới lưới ta gõ mã hàng để thêm vào ví dụ: món A1, món A2 ... và gõ số lượng cho phù hợp.
Bước 2: Cách nhập Bộ hàng hóa khi bán hàng ở màn hình bán lẻ và bán sỉ:

2.1 Với màn hình bán lẻ
2.2 Với màn hình bán sỉ

CHÚC THÀNH CÔNG!