Google Drive không cho dùng folder cũ khi cài lại Windows

Hiện tượng: Sau lần sử dụng đầu bị gián đoạn do hoặc là cài lại Google Drive, hoặc là cài lại Windows; rồi đăng nhập vào Google Drive thì bị báo folder not empty, hoặc bằng cách khác dùng được folder nhưng nó sẽ tạo thành hai bản copy của cùng một file.

Khi đó mà có khoảng vài chục GB đã upload mà giờ nó Download xuống từ đầu thì chắc chết!

Giải quyết:

Bước 1: Sao lưu lại Google folder, bước này quan trong!

Trước khi cài lại Google Drive/Windows, vào folder sau:

Windows 7, 8: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google

Windows XP: %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google

(Copy đường dẫn này dán vào Windows Explorer và Enter).

Copy folder Drive lưu sang ổ khác, chỗ nào đó an toàn.

Tiện thể tạo Shortcut cho folder Google và lưu cái Shortcut này sang cùng chỗ lưu Drive.

Bước 2: Cài lại Windows, cài lại Google Drive.

Quan trọng: Không được mở Google Drive lên hay đăng nhập vào, mà mở Task Manager và End tiến trình Google Drive.

Nhấp đúp Shortcut lúc nãy đã tạo để mở folder Google ra. Xoá hoặc copy folder Drive có trong đó ra chỗ khác và xoá nó trong đó đi. Copy folder Drive của bước 1 vào.

Bước 3: Mở Google Drive lên, ta thấy nó báo lỗi gì đó, có dấu chấm than. Nhấp vào và đăng nhập vào tài khoản Google Drive.

Xong. Mọi thứ được báo đã Sync xong chỉ trong tích tắc, không phải ngồi vừa khóc vừa đợi nó Sync từ đầu nữa.